ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ നിന്നും പുറത്തുപോകാന്‍ കാരണമാകുന്ന ശിര്‍ക്കിന്‍റെയും കുഫ്’റിന്‍റെയും ഇനങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം