വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ നിന്നും പുറത്തുപോകാന്‍ കാരണമാകുന്ന ശിര്‍ക്കിന്‍റെയും കുഫ്’റിന്‍റെയും ഇനങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം