മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ) ബൈബിളില്‍

വിേശഷണം

അഹമ്മദ് ദീദാത്തും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിലെ സന്തോഷവാര്‍ത്ത നിഷേധിക്കുന്ന ചിലരും തമ്മില്‍ നടന്ന സംവാദമാണിത്‌

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം