ഖുര്‍ആനിലെ പര്‍വ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം