ബൈബിളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട അന്ത്യപ്രവാചകന്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം