ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലെ സംശയനിവാരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവക്കിടയിലെ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം