സത്യമതം

വിേശഷണം

മതത്തിന്‍റെ നിര്‍വചനവും ആവശ്യകതയുമിസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം