നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍, നിബന്ധനകള്‍,സമയം,നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍,തുടങ്ങി നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുപത് ഫത്’വകള്‍.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം