പരദൂഷണവും അതിന്‍റെ ദു:സ്വാധീനങ്ങളും

വിേശഷണം

പരദൂഷണത്തിന്‍റെ ഭവിഷത്തുകള്‍ ഖുര്‍’ആനിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം