സ്വഹാബികളുടെ ജീവിതം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ ചില സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണം,ഹിജ്’റ,ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം