മുസ്ലീംസ്ത്രീക്കുള്ള സുപ്രധാന ഫത്’വകള്‍

വിേശഷണം

സ്ത്രീയുടെ മതപരവും സാമൂഹികവുമായ ജീവിതത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സ’ഊദി അറേബ്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാര്‍ നല്‍കിയ സുപ്രധാന മതവിധികള്‍.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം