ഇസ്ലാമിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ-

വിേശഷണം

ഖുര്‍‘ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ ഇസ്ലാമിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും വസ്തു നിഷ്ഠമായ വിവരണം

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം