ഇസ്ലാമിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ-

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്‍‘ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ ഇസ്ലാമിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും വസ്തു നിഷ്ഠമായ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം