സുന്നത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക്; ബിദ്അത്തിനെ ചെറുക്കുക

വിേശഷണം

സുന്നത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക്; ബിദ്അത്തിനെ ചെറുക്കുക:-ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ചില ബിദ്’അത്തുകളുടെ യഥര്‍ത്ഥ വശം വിവരിക്കുകയും മതത്തില്‍ സുന്നത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം