ഖുര്‍ആന്‍ പരായണവും അതിന്റെ പ്രതിഫലം മയ്യിത്തിന് ഹദ്‌യ നല്‍കലും

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം