ഖുര്‍ആന്‍ പരായണവും അതിന്റെ പ്രതിഫലം മയ്യിത്തിന് ഹദ്‌യ നല്‍കലും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം