ഖുര്‍ആനിന്‍റെ സത്യത

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിന്‍റെ അമാനുഷികതയും സത്യതയും ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം