ആരാധന

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശുദ്ധീകരണം, കുളി,തയമ്മും, വിദു, നമസ്കാരം, മയ്യിത്ത് സംസ്കരണം ,സകാത്ത്, നോമ്പ്, ഹജ്ജ് മുതലായ ആരാധനകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം