മയ്യത്ത് സംസ്കരണം -ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍

വിേശഷണം

മയ്യത്ത് സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിവിലക്കുകളും രോഗി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും മരണാസന്ന സമയങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നല്ല പര്യവസാനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം