അല്ലാഹുവിന്‍റെ മതം

വിേശഷണം

ആദം നബി മുതല്‍ മുഹമ്മദ് നബി വരെയുള്ള മുഴുവന്‍ പ്രവാചകന്‍’മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത ഇസ്ലാം മതമാണ് അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ സ്വീകാര്യമായത് എന്ന വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുന്നും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം