ഈസ- ഇസ്ലാമിലെ പ്രവാചകന്‍

വിേശഷണം

ഈസാ ദൈവപുത്രനാണെന്ന വാദത്തിന്‍റെയും ത്രിയേകത്വവാദത്തിന്‍റെയും നിരര്‍ത്ഥകത വ്യക്തമാക്കുകയും യഥര്‍ത്ഥ ബൈബിളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട ഈസാനബിയുടെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം