സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് നല്‍കിയ മഹനീയ സ്ഥാനത്തെയും അവള്‍ക്കുള്ള അവകാശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചത്യരുടെയും ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെയും സ്ത്രീ സമത്വവാദത്തിന്‍റെ നിരര്‍ത്ഥകതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം