ബറാത്ത് രാവും ബിദ്’അത്തുകളും

വിേശഷണം

ശ’അബാന്‍ മാസത്തിലായി ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ബിദ്’അത്തുകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അവയുടെ ശരിയായ വശവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം