ഓരോ മുസ്ലിമും നിര്‍ബന്ധമായും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണ് ഇത്.തന്‍റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും ഏകദൈവ വിശ്വാസം, ശിര്‍ക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു..

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം