നവവിയുടെ നാല്‍’പത് ഹദീസുകള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ സുപ്രധാന നിയമങ്ങള്‍ ഉള്‍‍കൊള്ളുന്ന നാല്പത്തി രണ്ട് ഹദീസുകളാണിവ. പരലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമും ഇവ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം