ഇസ്ലാംകാര്യങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും-അദ്ധ്യായം ശുദ്ധീകരണം

വിേശഷണം

വുദു, വുദു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍, പാദരക്ഷകളില്‍ തടവല്‍, കുളി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം