തറാവീഹ് നമസ്കാരം,സകാത്ത്-റമദാന്‍ പാഠങ്ങള്‍

വിേശഷണം

സകാത്തിന്‍റെയും തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിന്‍റെയും ഗുണങ്ങളും സകാത്തിന്‍റെ എട്ട് അവകാശികളെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം