പെരുന്നാല്‍ നമസ്കാരം ഈദ്ഗാഹില്‍

വിേശഷണം

പെരുന്നാല്‍ നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് സുന്നത്ത.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം