പള്ളിയില്‍ ഭജനമിരിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള വഴികാട്ടി

വിേശഷണം

റമദാനിലെ അവസാന പത്തില്‍ പള്ളിയിലിരിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികള്‍ ,സമയം,മര്യാദകള്‍,നിബന്ധനകള്‍ തുടങ്ങി പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം