റമളാനും അതിനു ശേഷവും

വിേശഷണം

റമദാനിന്‍റെ വിധികള്‍,ശ്രേഷ്ഠതകള്‍, മര്യാദകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുകയും റമദാനില്‍ ലഭിച്ച ചൈതന്യം അതിനു ശേഷവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഉണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം