റമദാനും പ്രവാചകന്‍(സ)യും

വിേശഷണം

റമദാനും പ്രവാചകന്‍(സ)യും എന്ന ഈ പുസ്തക്ത്തില്‍ പ്രസ്തുത മാസത്തില്‍ നബി(സ)യുടെ ചര്യകളും അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയും എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം