നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ വിധികളും മര്യാദകളും സുന്നത്തുകളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം