രോഗിയുടെ നമസ്കാരം

വിേശഷണം

രോഗിയുടെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം