ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വവും ഗുണങ്ങളും ഇസ്ലാമിക നിയമസംഹിതയുടെ പ്രത്യേകതകളും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം