ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രവാചകന്‍- മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)

വിേശഷണം

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഫിലോസഫറായ എസ്. രാമകൃ ഷ്ണറാവു രചിച്ച പ്രവാചക ചരിത്രമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം