നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എഴുപത് പ്രശ്നങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍, മര്യാദകള്‍, സ്യ്ന്നത്തുകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം