വിേശഷണം

നബിയുടെ ജനനം,സ്വഭാവങ്ങള്‍,സവിശേഷതകള്‍,മര്യാദകള്‍.മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം