ഹനഫി മദ്’ഹബിലെ മസാഇലുല്‍ ഖുദ്’രി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിലെ വിഷയങ്ങള്‍ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തില്‍ ലളിതമായി ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം