റമദാനിന്‍റെ ഗുണപാഠം

വിേശഷണം

ആത്മവിചിന്തനത്തിന്‍റെയും പുണ്യത്തിന്‍റെയും പാപമോചനത്തിന്‍റെയും മാസമായ പരിശുദ്ധ റമദാനില്‍ നിന്നും വിശ്വാസിക്കുള്ള ഗുണപാഠങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം