നബി(സ്വ)യുടെ മഹത്ഗുണങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നബി(സ) യുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം അത്യാവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിനയം, വിട്ടുവീഴ്ച്ച, മാന്യത, ധൈര്യം,വിവേകം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം