കുട്ടികളിലെ ഇസ്ലാമികപഠനത്തിന്‍റെ അടിത്തറ

വിേശഷണം

കുട്ടികളില്‍ ചെറുപ്പം മുതല്‍ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളും സ്വഭാവഗുണങ്ങളും വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം