മുസ്’ലിമിന്‍റെ രക്ഷാകവചം‌‌: ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നുമുളള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍

വിേശഷണം

മുസ്’ലിമിന്‍റെ രക്ഷാകവചം‌:- ‌ശൈഖ് സ’ഈദ് ഇബ്നു അലി ഇബ്നു വഹഫുല്‍ കഹ്’ത്താനിയുടെ പ്രസ്തുത പുസ്തകം, ഒരു മുസ്ലിമിന്‍റെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ചൊല്ലാനുളള പ്രാര്‍’ത്ഥനകളുടെ അമൂല്യ ശേഖരമാണ്. നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് ഇത് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം