ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ മിന്‍’ഹാജു സുന്ന എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം.

വിേശഷണം

ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ മിന്‍’ഹാജു സുന്ന എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം.ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിനെയും ചില സ്വഹാബിമാരെയും നബിപത്നിമാരെയും നിഷേധിക്കുന്ന റാഫിളിയ്യ,ഖദ്’രിയ്യ കക്ഷികളുടെ ദുഷിച്ച വാദങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം