പ്രതികാരം ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

പ്രതികാരം എടുക്കുന്നതിലെ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണങ്ങളും തത്സംബന്ധമായ കുറ്റങ്ങള്‍,കൊല മുതലായ കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം