മുഹമ്മദുന്‍ റസൂലുള്ള എന്ന സാക്’ഷ്യവചനത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥവും നബിയോടുള്ള കടമകളും

വിേശഷണം

മുഹമ്മദുന്‍ റസൂലുള്ള എന്ന സാക്’ഷ്യവചനത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥവും നബിയോടുള്ള കടമകളും വിവരിക്കുന്ന ജുമുഅ ഖുത്തുബയുടെ പരിഭാഷ.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം