സംതൃപ്ത കുടു:ബം

വിേശഷണം

മുസ്ലീം കുടു:ബത്തിലെ സ്വസ്ഥതക്കും സമാധാനത്തിനും ദമ്പതിമാര്‍ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട കടമകളും കര്‍ത്ത്യവങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം