വിശ്വാസിനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധികള്‍

വിേശഷണം

പര്‍ദ്ദ,ആര്‍ത്തവം,പ്രസവരക്തം,നമസ്കാരം,നോമ്പ്,ഹജ്ജ്,ഭാര്യയുടെ കടമകള്‍,എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വിധികള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം