കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അവയുടെ ദുസ്വാധീനങ്ങളും

വിേശഷണം

സംക്ഷിപ്ത വിവരണം സമൂഹത്തിലും മനുഷ്യരിലും കുറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുസ്വാധീനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുളളത്,
കുറ്റങ്ങളുംഅവയുടെ കാരണങ്ങളും, പൂര്‍വ്വ സമുദായങ്ങളില് അവയുടെ സ്വാധീനം, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമൂഹത്തില് അവയുടെ സ്വാധീനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇവയുടെ ഭയാനകമായ വിപത്തില് നിന്നും എങ്ങിനെ രക്ഷപ്പെടാം, ഖേദിച്ചു മടങ്ങാം എന്നും പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം