ദൈവം മനുഷ്യനാകുമോ?

വിേശഷണം

മനുഷ്യര്‍ക്ക് ദിവ്യത്വം കല്‍പ്പിച്ച് ആരാധനാ മനോഭാവത്തോടെ വഴിപാടുകള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം