നബിയുടെ ചികിത്സ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക ചികിത്സകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇബ്’നു ഖയ്യിം രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥംwww.muslimthaihealth.com ന്‍റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം