അറഫാദിനത്തിനുശേഷമായി ബലിപെരുന്നാള്‍ പരിഗണിക്കല്‍

വിേശഷണം

അറഫാദിനത്തിനുശേഷമായി ബലിപെരുന്നാള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം